OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Ing. Pavol Dužek – GASTROSERVIS ako prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), so zákonom č. 122/2013 Z.z. (po 25.05.2018 zákonom č. 18/2018 Z.z.) o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „ZOOÚ“).

Poskytnutím svojich osobných údajov podpísaním alebo odoslaním objednávkového formulára udeľujete spoločnosti Ing. Pavol Dužek – GASTROSERVIS, v zmysle § 11 ZOOÚ (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) výslovný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu pohlavie, meno a priezvisko, telefónne číslo, email, trvalé bydlisko, údaje o čase a spôsobe vybavenia objednávky, ako aj údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu (ďalej len „osobné údaje“).

Osobné údaje sú spracovávané na účely zabezpečenia identifikácie zákazníka v rámci objednávkového programu na účely overenia spôsobilosti zákazníka stať sa zákazníkom, ponúkania obchodu/výrobkov alebo služieb a poskytnutia zliav, vedenia databázy pre objednávkový systém a spracovania štatistiky. Osobné údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky. Poskytnutie osobných údajov v uvedenom rozsahu je nevyhnutnou podmienkou vybavenia objednávky; stratou oprávnenia spoločnosti Ing. Pavol Dužek – GASTROSERVIS na spracovanie osobných údajov zákazníka jeho osobné údaje budú zlikvidované alebo blokované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spoločnosť Ing. Pavol Dužek – GASTROSERVIS sa zaväzuje, že pomocou prijatých potrebných bezpečnostných opatrení ochráni poskytnuté osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím neoprávnenými osobami.

Podpísaním alebo odoslaním vyplneného objednávkového formulára a poskytnutím kontaktných údajov nám zároveň môžete udeliť súhlas pre zasielanie informácií o marketingových aktivitách Ing. Pavol Dužek – GASTROSERVIS, vrátane zasielania informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom zákazník má plné právo tento súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním emailu, technickými prostriedkami (link „unsubscribe“)  alebo písomným prehlásením, doručeným na adresu spoločnosti Ing. Pavol Dužek – GASTROSERVIS.  Zákazník sa zaväzuje udržiavať poskytnuté osobné údaje v aktuálnej podobe a zároveň potvrdzuje správnosť všetkých poskytnutých osobných údajov. Každý zákazník má povinnosť v prípade zmeny jeho osobných údajov (meno, adresa, e-mail, telefón) tieto zmeny aktualizovať na e-mail spoločnosti Ing. Pavol Dužek – GASTROSERVIS.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 122/2013 Z.z. resp. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť Ing. Pavol Dužek – GASTROSERVIS. ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou účasti zákazníka v programe.

Máte právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú vrátane potvrdenia o tom, či a aké osobné údaje o vašej osobe sa spracúvajú; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií automatizovaného rozhodovania prevádzkovateľa; odpis, opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme programu; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie; blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov o vašej osobe, ak sa spracúvajú neoprávnene alebo sú neaktuálne; právo na prenosnosť vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi na Vašu žiadosť; a právo na vymazanie vašich osobných údajov, ak pominú účely ich spracúvania v zmysle čl. 17 GDPR.

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje na účely priameho marketingu a/alebo profilovania, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR (ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ v prípade rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, na Vašu žiadosť osobitne a manuálne (za účasti oprávnenej osoby v zmysle ZOOÚ) prehodnotil takéto rozhodnutie; máte právo sa k takému rozhodnutiu vyjadriť a napadnúť také rozhodnutie, a na informáciu o výsledku preskúmania takéhoto rozhodnutia bez zbytočného odkladu.

Osobné údaje, ktoré poskytnete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé. V prípade ich zmeny ste povinný/á o ich zmene bezodkladne informovať prevádzkovateľa.

V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach, po podaní námietky voči spracovaniu osobných údajov alebo v prípade zrušenia členstva v programe budú vaše osobné údaje zlikvidované.

Máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo vymazanie vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailového oznámenia zaslaného na adresu [•], bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním súhlasu.

Máte právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ing. Pavol Dužek – GASTROSERVIS, sídlom: Trenčín, IČO 36878529, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel [•], vložka číslo [•]

b) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené: overenie totožnosti, vedenie databázy zákazníckeho programu a poskytovanie zákazníckych výhod, zabezpečenie komunikácie, profilovanie

c) právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR resp. § 11 ZOOÚ

d) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: nepredpokladá sa odovzdávanie osobných údajov tretím osobám 

e) doba uchovávania osobných údajov (kritériá na jej určenie): počas dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov od odoslania objednávky

f) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou: poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou vybavenia objednávky

g) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: poskytnuté osobné údaje nebudú použité na automatizované zasielanie e-mailových správ dotknutej osobe; poskytnuté osobné údaje môžu byť použité najmä na vystavenie osobitných špeciálnych ponúk a zliav vzťahujúcich sa k produktom, ktoré dotknutá osoba bežne nakupuje, individuálnych množstevných zliav, poskytnutie darčekov, na mieru vytvorených produktov alebo služieb, prispôsobenie reklamy zasielanej dotknutej osobe (viď vyššie).

h) Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie: nepredpokladá sa